Børnebeskyttelse

Alle børn har ret til et liv fri fra vold, udnyttelse og overgreb. Børnebeskyttelse handler om at beskytte børn med netop disse ting ved at sikre børn mod børnearbejde, børneægteskaber, vold mod børn, kvindelig omskæring, kønsbaseret vold, familieadskillelse og seksuel udnyttelse. Vold mod børn kan tage mange former – fysisk, emotionel og seksuel – og børn skal beskyttes mod alle former.

DEFINITION


Børnebeskyttelse søger at beskytte alle børns rettigheder og tage hånd om de mest sårbare – bl.a. børn uden forældreomsorg eller i fare for at miste forældreomsorg. Disse børn er en særlig sårbar gruppe, da de er blevet berøvet en tryg og kærlig opvækst i en familie eller en familielignende struktur. Børnebeskyttelse gælder både internt i organisationer, hvor de børn som organisationen er i kontakt med skal beskyttes, og det gælder eksternt i de projekter, der igangsættes.

UDFORDRINGER

De udfordringer vi ser for de udsatte og marginaliserede børn og unge vi arbejder med inkluderer overgreb mod særligt unge piger, usikre og voldelige omgivelser for børn og unge, der er relateret til gaden og adskillelse af familier grundet fattige eller på anden vis udsatte levevilkår. Vi ser desværre stadig, at børns rettigheder ikke bliver overholdt – det gælder både i familien, skolen og lokalsamfundet.

VORES LØSNING


I 100% for Børnene er børnebeskyttelse en gennemgående tematik, som berører alle vores projekter. Samtidig er det inden for de seneste år også blevet et specifikt fokus, vi arbejder aktivt med gennem projekter, der søger at styrke udsatte familier for at forhindre separation, beskytte gadebørn og generelt sætte børns rettigheder på dagsordenen for at styrke børnebeskyttelsessystemer- og strukturer i de lande, vi arbejder i. 100% for Børnene er medgrundlægger af det danske børnebeskyttelsesnetværk, som bl.a. har udgivet ‘Promising practices in child protection’.

Gadebørn

287

Gadebørn har modtaget psykosocial støtte og sundhedsydelser

Støtte

80

Udsatte familier i risiko for familieseparation er blevet støttet til at kunne beholde deres barn/børn i hjemmet.

Familier

79

Gadebørn er blevet reintegreret i deres familie. Ud af dem er 59 børn vendt tilbage til skolen og 20 er under oplæring i et erhvervsfagligt fag.

Strategiske spor:

da_DK